Chợ Thành Mai

  • Tên dự án: chợ Thành Mai
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Liên doanh BC Smart
  • Tổng mức đầu tư: 99.340.000.000 đồng
  • Hình thức đầu tư: Dự án được đầu tư theo mô hình xã hội hóa đầu tư được Nhà nước khuyến khích tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ
  • Phân hạng: chợ hạng 3
  • Thời hạn sử dụng đất: Chu kỳ đầu thuê đất của dự án là 50 năm kể từ ngày Hợp đồng thuê đất được ký.

TƯ VẤN NGAY